Uw-privacy


PRIVACY- & COOKIEBELEID  POLL AUTOGROEP   

versie 25 mei 2018 


Poll Autogroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Poll Autogroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID)

Dit is het Privacy- & cookiebeleid van Poll Autogroep, handelend onder de naam Autobedrijf Poll Hilversum BV, Autobedrijf Poll Huizen BV en Autobedrijf Poll Naarden BV , inzake het klantensysteem en de website www.poll.nl /www.ford.poll.nl.

 

GEBRUIK VAN ONZE DIENST(EN)/WEBSITE(S)

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Poll Autogroep of onze website(s) bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Poll Autogroep en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van Poll Autogroep.
Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Poll Autogroep-mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door Poll Autogroep gebruikt. Poll Autogroep verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Poll Autogroep.

Om onze dienst te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens in een land buiten de Europese Economische Ruimte (Verenigde Staten).
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een dergelijke doorgifte toegestaan mits wij passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op juiste en veilige manier worden verwerkt.
Wij hebben daarom in overeenstemming met artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG en artikel 7.5 van de algemene voorwaarden met deze partij een modelcontract afgesloten op grond waarvan doorgifte aan deze partij is toegestaan.
Daarnaast zijn er door middel van een aanvullende verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG en artikel 7.4 van de algemene voorwaarden) aanvullende afspraken gemaakt met deze partij over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens.


Poll Autogroep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van Poll Autogroep zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en disclaimer van die andere website te raadplegen.

 

BEWAARTERMIJN

Poll Autogroep bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

COOKIEBELEID

Voor haar website(s) maakt Poll Autogroep gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies.

De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, denk daarbij aan bijvoorbeeld het bijhouden van de inlogstatus of voor het vergelijken van voorraadauto’s.
Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de websites te optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online campagnes wordt berekend.

Daarnaast maken de sites op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina's te delen via uw social media, maar ook geeft het ons inzicht in het website- gedrag. Daarmee kunnen we onze website(s) verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee vergaren worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

 

Overzicht gebruikte externe cookies

Google Analytics is een service aangeboden door Google. Hier worden statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website.

 

WIJZIGINGEN

Het Privacy- & cookiebeleid van Poll Autogroep kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt hiervoor schriftelijk uw verzoek bij ons indienen via onderstaand adres. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Contactgegevens:
Autobedrijf Poll BV
Zeverijnstraat 2
1216 GK  Hilversum
of via : info@poll.nl 

We behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen.